Wij zijn als de netwerkorganisatie in de sportwereld een uiterst flexibele organisatie die dus mede bestaat uit niet-hiërarchisch verbonden onderdelen of teams die een eigen relatie hebben met de omgeving en snel inspelen op veranderingen in die omgeving of op vragen van klanten. De onderdelen werken autonoom, ze worden eerder gefaciliteerd dan aangestuurd.

Onze Netwerkorganisatie neemt dan ook deel aan diverse samenwerkingsverbanden en zal daarin verschillende posities innemen. Hieronder worden de twee belangrijkste geschetst. Deze posities hebben te maken met de netwerkidentiteit zoals die door anderen wordt ervaren. Die twee mogelijke netwerkidentiteiten zijn:

Ketenregisseur: Partners in ketensamenwerking hebben veelal een ketenregisseur nodig. In het prille begin van de samenwerking gaat het vaak om het stroomlijnen van primaire processen en de drie C’s daarin: communicatie, connectie en commercie. Voor het bevorderen van ketensamenwerking nemen wij als ketenregisseur het voortouw, controletaken en ICT-taken over namens de ketenpartners in de vorm van nieuwswebsites.
   
Kennisleverancier: Netwerkorganisaties en hun medewerkers beschikken over veel praktische en bruikbare kennis. Deze kennis wordt aan elkaar beschikbaar gesteld. Netwerkorganisaties kunnen kennispartner zijn, enerzijds door zelf te investeren in nieuwe kennis en anderzijds door bestaande kennis te verspreiden. Dominante communicatievorm: social networking via communities en kennisnetwerken.

De zogenoemde ‘mobilizer’ dus die zich zelf continue verbetert, op basis van experimenten en feedback van klanten. Het vraagt immers ook om afstemming en inspanning van verschillende afdelingen als IT, marketing en sales om dit voor elkaar te boxen!